Zoeken naar producten, bestellingen en FAQ's (min. 2 letters)

Gegevensbeschermingsverklaring

Andy Wolf Fashion GmbH
Stand: mei 2018

Algemene informatie
Wij, Andy Wolf Fashion GmbH, Am Ökopark 21, 8230 Hartberg, vinden de bescherming van de persoonsgegevens van geïnteresseerden en klanten belangrijk. Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) en andere nationale wetten van de lidstaten inzake gegevensbescherming, alsmede andere verordeningen inzake gegevensbescherming zijn wij:

Andy Wolf Fashion GmbH Am Ökopark 21

8230 Hartberg

Tel.: +43 3332/61352

Fax: +43 3332/61352 50

E-mail: dataprotection@andy-wolf.com

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op personen van wie de identiteit is vastgesteld of vastgesteld kan worden (zoals naam, adres, e-mail, telefoonnummer, enz.).

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en hoe komen wij aan die gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens, die wij ontvangen in het kader van onze zakelijke relatie met u. Deze persoonsgegevens kunnen uw persoonlijke gegevens (naam, adres, contactgegevens, enz.) en uw identificatiegegevens (bv. gegevens van uw identiteitskaart) omvatten. Daarnaast kan het ook gaan om bestelgegevens (bijv. betalingsopdrachten), reclame- en verkoopgegevens, documentatiegegevens (bijv. verslagen van adviesgesprekken), offertes en gegevens voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Wij ontvangen deze gegevens rechtstreeks van u of ze worden ons verstrekt door derden, zoals onze partnerbedrijven.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag worden de gegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens

voor de uitvoering van precontractuele maatregelen of voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 punt b AVG) in het kader van de zakelijke relatie;
op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG), indien u ons uw toestemming heeft gegeven om contact met u op te nemen voor de toezending van offertes, voor de toezending van reclame (reclamedoeleinden) of voor de toezending van gegevens aan de fabrikant/importeur of
voor de vervulling van onze wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 punt c AVG).

De verwerking van uw gegevens dient voor de totstandbrenging en uitvoering van onze zakelijke relatie of voor de afhandeling van de desbetreffende bestelling. Indien u ons geen gegevens verstrekt, zullen wij meestal moeten weigeren een overeenkomst te sluiten of de bestelling uit te voeren, of zullen wij een bestaande overeenkomst niet langer kunnen uitvoeren en deze bijgevolg moeten beëindigen.

Indien voor een verwerking toestemming is vereist, zal om deze toestemming worden gevraagd. Toestemmingen zijn in ieder geval vrijwillig. Indien u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken, zal de verwerking gebaseerd zijn op die toestemming in overeenstemming met de doeleinden en in de mate die in de toestemmingsverklaring is uiteengezet. Een gegeven toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst schriftelijk of per e-mail worden herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot op dat moment heeft plaatsgevonden.

U bent niet verplicht uw toestemming te geven voor de verwerking van gegevens die niet relevant of niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of de specifieke bestelling.

Daarnaast delen wij u mede dat wij geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig art. 22 AVG om een besluit te nemen over de totstandbrenging en uitvoering van een zakelijke relatie.

Worden uw gegevens doorgegeven?
Wij geven uw gegevens alleen door voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van het doel. Zo worden uw gegevens doorgegeven aan de verwerkende bank/betalingsdienstverlener voor het afboeken van de aankoopprijs, aan de door ons ingeschakelde transportonderneming/expediteur voor de levering van de goederen en aan onze belastingadviseur voor het nakomen van onze fiscale verplichtingen.

Binnen ons bedrijf zullen uw gegevens worden doorgegeven aan die afdelingen of medewerkers die deze gegevens nodig hebben om onze contractuele en/of wettelijke verplichtingen na te komen. Voorts geven wij uw gegevens door binnen onze ondernemingsgroep indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele en/of wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld omdat een bepaald merk alleen bij een bepaalde onderneming binnen onze ondernemingsgroep verkrijgbaar is.

Om de genoemde doeleinden te verwezenlijken, kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers. Deze openbaarmaking kan geschieden door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking

IT-bedrijven voor de verstrekking, het onderhoud en de ondersteuning van ons IT-systeem, alsmede voor de IT-matige afhandeling van het doeleinde van de gegevensverwerking;
Belastingadviseurs en registeraccountants voor het doel van en in het belang van ondersteuning bij het nakomen van onze fiscale verplichtingen (ondernemingsrecht, belastingrecht, enz.);
Verzekeringsmaatschappijen of aanvraagportalen voor verzekeringsschade, voor de afhandeling en afrekening van claims jegens hen, alsmede voor de afhandeling van onze verzekeringsclaims;
Marketingpartners (grafisch ontwerpers, reclamebureaus, drukkers, verzenders, telemarketeers, krantenuitgevers), voor het verzenden van reclame, mits u hiervoor uw toestemming heeft gegeven;
After-salespartners;
Wettelijke vertegenwoordigers, veiligheidsautoriteiten, bevoegde rechtbanken of autoriteiten voor gerechtelijke vervolging.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Wij slaan uw persoonsgegevens in ieder geval op zolang er wettelijke bewaarplichten (o.a. ondernemingsrecht, belastingrecht, enz.) bestaan of verjaringstermijnen van mogelijke rechtsvorderingen (bijv. productaansprakelijkheid 10 jaar; in andere specifieke gevallen tot 30 jaar) niet zijn verstreken. Als u contact met ons opneemt via een formulier op de website of via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gedurende zes maanden door ons bewaard met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen.

Na annulering van het aankoopproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Indien er een overeenkomst wordt gesloten, worden alle gegevens van de contractuele relatie bewaard tot het verstrijken van de fiscale bewaringstermijn (7 jaar).

Welke rechten heeft u met betrekking tot de gegevensverwerking?
Krachtens de geldende wetgeving heeft u onder meer het recht om

– na te gaan of en welke persoonsgegevens wij over u verwerken en kopieën van deze gegevens te verkrijgen;

– te verzoeken om rectificatie, aanvulling of wissing van persoonsgegevens die onjuist zijn of niet in overeenstemming met de wet worden verwerkt;

– ons te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken;

– bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;

– om overdraagbaarheid van gegevens te verzoeken en

– om de identiteit te kennen van derden aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven.

 

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde per e-mail of post in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot op dat moment heeft plaatsgevonden.

Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse autoriteit voor gegevensbescherming of bij een andere toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in de EU, met name in uw woonplaats of in de plaats waar u werkt.

Informatie over diensten waarvan wij op onze website gebruik maken
Cookies Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. Indien u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies en u dit alleen in individuele gevallen toestaat. Als u cookies deactiveert, kan de werking van onze website worden beperkt. De op deze manier verzamelde gebruikersgegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan de oproepende gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is art. 6 lid 1 punt f AVG.

Serverlogbestand Deze website verwerkt de volgende gegevens in een serverlogbestand om de technische werking te controleren en de bedrijfsveiligheid van de webserver te verhogen op basis van ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang (technische veiligheidsmaatregelen):

Opgevraagde inhoud
Tijdstip van de serveraanvraag
Browsertype / browserversie
Gebruikt besturingssysteem
Referrer URL
IP-adres
Hostnaam
De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

Webanalyse Op onze website maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, om de efficiëntie van onze website te verhogen. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgezonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Om de belangen van de gebruikers met betrekking tot de bescherming van hun persoonsgegevens te beschermen, gebeurt dit door de gegevens te anonimiseren Uw IP-adres wordt dus reeds onherkenbaar aan Google doorgegeven.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Deze website maakt ook gebruik van cookies met als doel bezoekers via remarketingcampagnes met onlinereclame op een later tijdstip in het Google-reclamenetwerk te benaderen. Om remarketingadvertenties weer te geven, gebruiken externe aanbieders zoals Google cookies op basis van een bezoek aan onze website. U heeft als gebruiker de mogelijkheid om het gebruik van cookies door Google uit te schakelen door deze pagina voor afmelding van Google op te roepen via www.google.com/ads/preferences.

 

De volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het registratieproces:

(1) Het gecodeerde IP-adres van de gebruiker

(2) Datum en tijdstip van toegang

(3) Frequentie van paginaweergaven

(4) Gebruik van websitefuncties

(5) Het besturingssysteem van de gebruiker

(6) De internetprovider van de gebruiker

(7) Datum en tijdstip van toegang

(8) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website

(9) Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

(10) Gebruikt besturingssystemen van eindapparaten

Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om de efficiëntie te verhogen, zoals gedefinieerd in art. 6 lid 1 punt f AVG.

De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn om het doel te bereiken.

Nieuwsbrief
Om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, hebben wij uw e-mailadres en uw toestemming nodig, zodat u essentiële informatie over Andy Wolf Fashion GmbH kunt ontvangen.

U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde zonder opgaaf van reden intrekken per e-mail, per post of door gebruik te maken van de afmeldlink aan het einde van de nieuwsbrief.